Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
 
Igor Rakčević

UPRAVNI ODBOR:

Igor Rakčević, Predsjednik ULUCG
Abaz Dizdarević, Potpredsjednik
Roman Đuranović, Potpredsjednik
Nikola Simanić
Tijana Dujović
 
Umjetnički savjet
 
Roman Đuranović
Rajko Todorović - Todor
Marko Marković
Nada Kažić
Velibor Pavićević
 
 
 
 

Kratki istorijat organizacije:

 

Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore (ULUCG) je prva moderna staleška organizacija likovnih umjetnika i stvaralaca koji žive i rade u Crnoj Gori. Od svog osnivanja, pa do danas, Udruženje je bilo jedan od glavnih nosilaca tekućeg likovnog života i pokretač otvaranja mnogih galerija, salona i drugih likovnih manifestacija u Crnoj Gori.

 

ULUCG je osnovano 24. marta 1946. godine na Cetinju. Još 1944. godine, inicijativu da se osnuje Udruženje, dala je grupa slikara i vajara, okupljena u Umjetničkom ateljeu pri Ministarstvu prosvjete Crne Gore. Od tada, do danas, radi kontinuirano, na profesionalnom nivou. Od 2000. godine ULUCG je NVO.

 

Udruženje, kao staleška organizacija pruža podršku članovima i doprinosi poboljšanju uslova rada umjetnika. Organizuje kolektivne i samostalne izložbe i pruža pomoć za pojedinačne izložbe svojim članovima. Zalaže se za poboljšanje pravne legislative iz svog domena, izgradnju umjetničkih ateljea i izložbenih prostora, nabavku materijala, promet umjetničkih djela, štiti pravne interese svojih članova, a posjeduje i nadograđuje obimnu dokumentacionu građu. Postojeći dokumentacioni centar ULUCG-a sadrži dokumentaciju za oko 400 umjetnika, sa biografskim podacima, koji su unijeti u postojeću bazu podataka. Posjeduje nekoliko hiljada slajdova, najznačajnijih djela crnogorske likovne umjetnosti.

 

2005.godine ULUCG je postalo punopravni član Evropske asocijacije umjetničkih udruženja (IAP), pa smo u tom statusu učestvovali na Kongresu u Istanbulu, juna mjeseca 2005. godine, septembra mjeseca 2006. u Briselu i juna mjeseca 2007.godine u Berlinu. U oktobru 2007. godine održan je Kongres IAP u Crnoj Gori.

 

Udruženje priređuje, pomaže i vrši razmjenu izložbi sa drugim udruženjima i njihovim članovima, kao i sa inostranim stvaraocima iz oblasti likovne umjetnosti. Na Udruženje treba gledati, ne samo sa stanovišta staleških potreba umjetnika, već i kao nedjeljivi dio kulturnih potreba Crne Gore.

 


ULUCG danas broji 400 članova, od kojih 330 sa završenom visokom školom likovnih umjetnosti, sedamdesetak sa završenom magistraturom.

 


U prostoru Umjetničkog paviljona, ULUCG organizuje godišnje između 15 i 20 samostalnih izložbi. Poslednjih godina organizovane su zapažene izložbe crnogorskih i gostujućih umjetnika, kao i više kolektivnih izložbi (Tradicionalna izložba ULUCG-a, Tradicionalna izložba, “Art Expo”, I i II sajam umjetnina - Budva, “Tragom kičevskih druženja”, “Prepoznavanja”. Posljednje dvije izložbe su rađene na bazi reciprociteta sa Makedonijom i Srbijom.

 


Udruženje je prezentovalo savremenu crnogorsku umjetnost u: Beču, Gracu, Kelnu i Lincu , kao i izložbu "Crnogorska umjetnost", koja je prikazana u Galeriji "Collegium artisticum", u Sarajevu. Januara 2006. u organizaciji ULUCG-a organizovana je izložba "Biljezi ULUCG 1995-2005." koja je predhodno održana u Parizu u Kulturnom centru Srbije i Crne Gore. Izložba “Savremena crnogorska umjetnost” realizovana je u galeriji “Karas” u Zagrebu, oktobra 2008, kao i izlozba “Savremena crnogorska umjetnost” u Beču, 2009.

 


2010. Izložba 33 umjetnika – člana ULUCG-a, galerija Stanković Zagreb (Hrvatska), 2011. Radost življenja (Joy de vivre) Gradska galerija Skopje (Makedonija), Umjetnički paviljon ULUCG-a Podgorica. 2012. Izložba TAG, Galerija Collegium Artisticum – Sarajevo BiH.

 


U narednom periodu, namjera nam je da, pored navedenog, ULUCG posluži kao nosilac reintegracije kulturnog prostora koji dijelimo sa državama nastalim iz bivše SFRJ, kao i širim okruženjem.

 

Za više informacija web prezentacija se nalazi na adresi: http://www.ulucg.me/


  

A brief history of the organization:
The Association of Fine Artists of Montenegro (AFAM) was the first modern professional organization of artists and creators who live and work in Montenegro. Since it’s founding until today, the Association was one of the major carriers of current artistic life and the driver for opening of many galleries, salons and other exhibitions in Montenegro.

AFAM was founded in March 24, 1946 in Cetinje. In 1944, a group of painters and sculptors that was gathering in Art studio of the Ministry of Education of Montenegro gave an initiative to establish an association. Since then, Association has been working on a professional level. In 2000 the Ass the Association was transferred to NGO.

Association, as a professional organization provides support to members and contributes to the improvement of working conditions of artists. Association organizes collective and individual exhibitions and provides assistance for individual exhibitions for its members. It advocates the for the improvement of legislation in its legal domain, enchasing art market, building art studios and exhibition spaces, purchase of materials and protecting the legal interests of its members. Association owns and constantly upgrades comprehensive documentation material. The existing documentation centre of AFAM contains documentation for over 400 artists, with biographical data that are entered into the existing database. It has several thousand slides of the most important works of Montenegrin art.

AFAM in 2005 became a full member of European Association of Art Association (IAP). Consequently AFAM participated on the Istanbul Congress in June 2005, in Brussels - September 2006 and in Berlin - June 2007. In October of 2007, the IAP Congress was held in Montenegro. The Association organizes assists and conduct exhibition exchanges with other associations and their members, as well as foreign authors in the field of fine art. The association should be viewed not only as an organization that support artists, but also as an inseparable part of the cultural needs of Montenegro. Today, AFAM has 400 members. 330 of them have completed Academy of Fine Arts, and around 70 have master degree.

In the premises of the Art Pavilion, Association annually organizes from 15 to 20 individual exhibitions. In recent years, outstanding exhibitions of Montenegrin and guest artists were organized, as well as several collective exhibitions (Traditional  Exhibition of the Association of Fine Artist of Montenegro, traditional exhibition "Art Expo", 1st and 2nd Art Fair - Budva, " Tragom kičevskih druženja" and "Recognitions". Last two exhibitions are made on the basis of reciprocity with Macedonia and Serbia.

The Association presented the contemporary Montenegrin art in Vienna, Graz, Linz and Cologne, as well as the exhibition "Montenegrin art", which is shown in the "Collegium Artisticum" Gallery in Sarajevo. In January 2006 AFAM organized the exhibition "Markers of AFAM 1995-2005" which previously took place in Paris at the Cultural Centre of Serbia and Montenegro. The exhibition of "Contemporary Art of Montenegro" was realized in the gallery "Karas" in Zagreb in October 2008, as well as in Vienna, 2009. In 2010, 33 artists who are members of AFAM exhibited their work of art in Gallery Stankovic Zagreb - Croatia, in 2011 Montenegrin artists exhibited on “The joy of living” (Joy de Vivre) in City Gallery Skopje (Macedonia), and in 2012 on TAG Exhibition in the Gallery Collegium Artisticum - Sarajevo, Bosnia.

In the future period, our intention is that, in addition to what was mentioned above, Association  of Fine Artists of Montenegro, serve as a carrier of cultural reintegration of the space that we share with states generated from the former Yugoslavia, as well as with the wider environment.

For more information you may visit web site: http://www.ulucg.me/


 Dokumentacija koju treba dostaviti za priznanje statusa samostalni umjetnik.

Potrebno je priložiti:
1. zahtjev za priznanje statusa samostalni umjetnik (otkucati), koji će sadržati:
 - osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime)
 - podatke o dosadašnjem radu
 - oblast kulture (likovna umjetnost) u statusu samostalni umjetnik

2. Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu
3. Uvjerenje o prebivalištu u Crnoj Gori
4. Dokaz da podnosilac zahtjeva nije u radnom odnosu
5. Dokaze o javno objavljenom stvaralaštvu (u proteklom petogodišnjem periodu)(katalozi, brošure, isječci iz novina...)

Dokumentaciju dostavite na arhivu Ministarstsva kulture u novoj zgradi na Cetinju, Njegoševa bb. 

ČLANSTVO U ULUCG

DOKUMENTACIJA ZA UČLANJENJE U ULUCG

- Molba Umjetničkom savjetu za prijem u članstvo

- Ovjerena fotokopija diplome o završenoj visokoj školi iz odgovarajuće oblasti

- Kopija lične karte ili drugog odgovarajućeg dokumenta

- radovi / reprodukcije iz člana 12.

Dokumentaciju dostaviti u kancelariju ULUCG-a, Marka Miljanova br. 2, Podgorica,  ili na e.mail: ulucg@t-com.me

Konkurs je otvoren do kraja tekuće godine.


Izvodi iz Statuta ULUCG kojima se reguliše pitanje članstva:

Članstvo
čl. 11

        Članom ULUCG može postati svaki državljanin Crne Gore koji ima prebivalište na teritoriji  Crne Gore, a kontinuirano se bavi likovnim radom kao svojim osnovnim zanimanjem, kao i  svaki likovni stvaralac koji živi u inostranstvu, a vezan je za Crnu Goru, a čije stvaralaštvo ima izuzetne umjetničke kvalitete.
Uslovi koje mora umjetnik da ispunjava su:
        -da ima završen Fakultet likovnih umjetnosti (slikar, vajar i grafičar), ili odgovarajuću visoku školu iz srodne oblasti.
        -likovni umjetnik koji ima nostrifikovanu ispravu o završenoj školskoj ustanovi iz prethodne tačke u inostranstvu.
        Počasnim članom ULUCG postaje se Odlukom Skupštine na prijedlog Umjetničkog savjeta.
        Likovnom umjetniku koji nema navedenu stručnu spremu iz stava 1. tačke 1 i 2 ovog člana, a član je ULUCG, ne mogu biti derogirana i ograničavana prava člana ULUCG, zbog promjena koje su nastupile poslije nastanka tog prava.


Prijem u ULUCG
čl.12

        Likovni umjetnik koji želi postati članom ULUCG podnosi pismeni zahtjev.
Uz zahtjev prilaže dokaze da ispunjava uslove iz čl. 11 Statuta. Zahtjev se podnosi Umjetničkom savjetu.
Uz zahtjev se prilaže:
        -10 slika i deset crteža za slikare;
        -10 grafika i 10 crteža za grafičare;
        -5 skulptura i 10 crteža.
Umjesto umjetničkih djela, Umjetničkom savjetu je moguće priložiti i ekvivalentam broj
fotografija istih u elektronskoj formi.
        O zahtjevu za prijem u ULUCG odlučuje Umjetnički savjet.
        Lice kome je zahtjev za priznanje članstva odbijen može uložiti žalbu Upravnom odboru ULUCG u roku od 30 dana od dana prijema Odluke.
        Odluka Upravnog odbora je konačna.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
O evidenciji članova Udruženja se vodi registar članova.


- Udruženje Likovnih Umjetnika Crne Gore -