Mihail - Milo Pavlović, akademski slikar, Cetinje, 25.10.1935.

 
- Prve pouke o crtanju i slikanju dobio u roditeljskoj kući na Cetinju, od slikara Mila Milunovica i Petra Lubarde.
- Zavrsio je Školu za primijenjene umjetncisti (slikarski odsijek) u Herceg­Novom. Diplornirao je na Zagrebackom sveučilištu.- Pedagoski fakultet - likovne umjetnosti, likovni odgoj i povijest umjetnosti u Rijeci. Specijalizirao je slik­arstvo, u Parizu, na BOAUX ARTSU i Umjetnickoj akademiji " RJEPIN " / 2 god ine /u Lenjingradu.
 
- Studijska putovanja:. Grcka, Italija, Rumunija, SSSR, Holandija, Njemacka, Francuska, Švajcarska,. Španija, Egipat, Indija, SAD, Kina, Kanada., Kuba i Austrija. - Clan je i učesnik 27 umjetnickih kolonija u Crnoj Gori, Makedoniji, Srhiji, Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, Francuskoj, Italiji,  SSSR - Rusiji.
 
- Član je ULUCG od 1957. godine.
- Imao je 51 samostalnu izlozbu u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Njemac­koj, Italiji, Rusiji i Canadi.
- Izlagao je na 381 kolektivnc - reprezentativnoj izlozbi u :Crnoj Gori, It­aliji, Srbiji, Rumuniji, Makedoniji, Hrvatskoj, Njemačkoj, SSSR - Rusiji, Kini, SAD, Bosni, Sloveniji, Francuskoj, Belgiji, Holandiji i Canadi.
- Djela mu se nalaze u vise muzeja, galerija, drzavnih i privatnih kolek­cija na svim kontinentima.
 
Značajnije nagrade i priznanja:
 - 1955 i 1956.g.Prve nagrade za slikarstvo SPK NR Crne Gore;- 1965.-Milano –Lissone "EVROPSKO SLIKARSTVO" (otkupna nag­rada); - 1968.Cetinje, Nagrada Jugoslovenskog likovnog salona " 13.novembar" -1968. Od Predsjednika SFRJ ,J.B. Tita,odlikovan Ordenom rada sa srebrnim ven­cem; - 1971, Beograd. "NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije" (otkupna nagrada); -Strumica, Nagrada na XI izlozbi Internacionaine kolonije; -1975. Cetinje. Nagrada grada Cetinja;- 1979. Karlovac, Novi  Sad, Ljubljana – VI Biennale akvarela  Jugoslavije (otkupna nagrada); - 1991. Krasnodar ( SSSR ) Internacionalna likovna manifestacija " ZEMLJA I  LJUDI" - Premija za akvarel; 1991. - Njujork, SAD. Medjunarodna izložba akvarela / Premija za akvarel/; - Secuan / Kina / Internacionalna smotra umjetnosti / Premija za akvarel/; - 1992. Njujork. Muzej moderne umjetnosti -"Akvarel XX vijeka" ( otkupna nagrada) ;2000. Počitelj Nagrada za instalaciju "Vrata pakla"; 2001, Otava Canada. Nipean. "Akvarel Canade (otkupna nagrada ); - 1978. Titograd. Nagrada RCG "Oktoih" ;- 1979. Banja Luka. Od Saveza likovnih pedagoga Jugosla­vije, dobio Diplomu -ZASLUZNI LIKOVNI  PEDAGOG  JUGOSLAVIJE ; - 1986. Od Predsjedništva SFRJ, odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnk zracima ...
 
- Kao ZASLUŽNI LIKOVNI PEDAGOG JUGOSLAVIJE i  član EVROPSKOG KOMITETA I.N.S.E.A, odrzao je veliki broj stručnih predavanja u svim republikama i po­krainama Ex Jugoslavije, u Francuskoj, Cehoslovackoj S SSR - Rusiji,  Rumunij  Finskoj, Egiptu, Indiji, SAD, Kini i Canadi.
- Bio je sekretar i predsjednik ULUCG. Clan Predsjednistva SLUJ ; predsje. nik UI2CG i Clan Predsjednistva SLPJ ;Clan Saveznog Fonda za unapredjivanj? likovnih umjetnosti "Mora Pijade" - Beogradi; Clan Jugoslovenskog Odbora za likovne umjetnosti ; - Jedan je od osnivaca Jugoslovenskog salona likov nih urnjetnosti "13.Novembar" ; - Jedan je od idejnih utemeljivaca LIKOVNE AKADEMIJE u Prštini, KULTUROLOŠKOG FAKULTETA i LIKOVNE AKADEMIJE na Cetinju; - Dao je značajan doprinos afirmaciji LIKOVNE KULTURE u :Budvi, Cetinju, Petrovcu, Ulcinju, Žabljaku, Rožajama. Pljevljima i Plavu ; - Počasni je član AKADEMIJE UMJETNOSTI u Terniju i njen opunomoćeni saradnik za Balkan ; - Pored slikarstva bavi se likovno - pedagoškim radom, publicistikom i po­ezijom. Član je i jedan od osnivača Crnogorskog PEN Centra ii Matice Crnogorske; Clan je Hrvatskog PEN Centra; - Dugo se bavio drustveno političkim i duhovnim radom / Jedan od osnivaca LSCG, Odbora CPC ... / ; - Radio je kao LIKOVNI  PEDAGOG i bio Republički savjetnik za LIKOVNU KULTURU; - Govori ruski jezik, sluzi se francuskim, italijanskim i engleskim jezikom.
 
Adresa : Ivana Vujoševića 20/IV PODGORICA
Tel/fax : 020 247 238 Mob : 069 561 675
E - mail : mihail@t-com.me
 

Odabrani radovi:

 

  • 2
  • 1
  • 3


- Udruženje Likovnih Umjetnika Crne Gore -